Monthly Archives: January 2014

You are browsing the site archives by month.

Powershell – Core İşletim Sistemini Kullanmak -3

Best Practise Analyzer(BPA), Windows’un yönetim tool’udur. Microsoft’un best practiselerine göre sistemi check eder ve rapolar.

Best Practise Model Listesi;

Bu işlemi yaparken GET_BPAMODEL komutunu kullanacağız.

#Get list of all BPA models
PS > Get-BpaModel
#Get list of all BPA filtered by LastScanTime propert
PS > Get-BpaModel | where LastScanTime –eq Never


Invoke-BpaModel komutu ile aşağıda da görebileceğiniz üzere File Servisleri için best practiseler e göre sunucuyu taratılır.

#Invoke File Services BPA Model
PS > Invoke-BpaModel –ModelId Microsoft/Windows/FileServices

Çıktılarını aşağıda görebilirsiniz.


Son olarak sonuçlarını aşağıda ekranda görebiliriz.

#Get File Services BPA Model scan results
PS > Get-BpaResult –ModelId Microsoft/Windows/FileServices

 

Powershell – Core İşletim Sistemini Kullanmak -2

İşletim sisteminin yönetimini GUI’den Core’e çevirdikten ve yine cmd.exe’den powershell kullanımına döndürdükten sonra Shell komutları ile sunucularda istenilen işlemleri yapabiliriz.

Örneğin sunucu ismini değiştirmek, IP adresini vermek gibi işlemleri powershell komutları ile yapabiliriz.

 1. Sunucu Adı değiştirmek;

İşletim sistemi kurulumdan sonra sunucu adını değiştirme ihtiyacı doğacaktır. Örnek olarak sunucu adını HQ-DC-01 olarak set etmek istersek;


Yukarıdaki komutlar kullanabiliriz.

 1. Time Zone değişikliği;

  Default olarak belirtilmiş zone örnek olarak Greenwich Standard Time olarak değiştirmek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

  #Display the Current Time Zone
  PS > TZutil /g
  #Display the list of available Time Zones
  PS > TZutil /l
  #Set the new Time Zone
  PS > TZutil /s “Greenwich Standard Time”

   

   

   

 2. Ethernet Kart Konfigürasyonu;

  NIC konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılmaktadır.Bu işelmler NetTCPIP modülünün parçası olan New-NetIPAddress komutu ile yapılmaktadır. İkinci adım olarak Set-DNSClientServerAddress komutu ile DNS ayarı yapılmaktadır. Bu işlemi DNSClient modülü kullanarak yapılmaktadır.

   

  #Setting static IP Address Configuration
  PS > New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.0.2 -InterfaceAlias Ethernet
  -DefaultGateway 192.168.0.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24
  #Setting Client DNS Settings
  PS > Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet
  -ServerAddresses 192.168.0.1,192.168.0.2

 

 1. Server Role ve Features

  Server role ve özelliklerini yönetebilmek gerçekten çok önemlidir. ServerManager modülü kullanarak bu özellikleri ekleyip çıkartabiliriz.

  PS > Get-WindowsFeature | where Installed –eq $true


 

 1. Aşağıdaki komut yardımıyla bir özellik tüm alt özellikleri ile kurulabilir.

  PS > Install-WindowsFeature Web-Server –IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools

Powershell ile Core İşletim Sistemi Yönetmek-1

Microsoft, bundan birkaç yıl önce Windows Server işletim sistemine CORE özelliğini de eklemişti. CORE işletim sistemi GUI ile yönetilen işletim sistemine göre güvenlik açısından bir çok üstünlüğü bulunmaktaydı. Yönetimi viraz daha zordu. Avantakları arasında daha az servis, daha az hardware gereksinimi ve daha güvenli bir altyapı.

Her sistem yöneticisi minimum ihtiyaç ile kurulum ve komut satırından kurulum ve yönetimi bulunmaktadır.

Server Core için default Shell cmd.exe’dir. Bu sebeple cmdlet.exe file powershell’e çevirmemiz gerekmektedir.


Bu işlemi gerçekleştirebilmek için aşağıdaki registry key değiştirilir.

HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon

Cmd.exe’den PowerShell.exe’ye çevrilir. Bu değişikliği registry’den yahut yine powershell kullanarak yapabiliriz.

Powershell ile yapmak istersek, cmd’den powershell.exe yazarak Windows Powershell’e geçilir. Daha sonra Set-ItemProperty ile registry key değiştirilir.

C:\Users\Administrator> PowerShell.exe
PS > Set-ItemProperty “HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\winlogon” Shell PowerShell.exe

Registry Key değeri değiştirildikten sonra logo ut olunur ve tekrar login olarak yapılan değişikliklerin uygulandığı görülür.

Powershell 3.0 – Out-GridView

Aldığınız komut çıkatılarını interaktive tablo halinde görmek ve filtrelemek istiyorsanız Out-gridview komutunu kullanabilirsiniz.  image

Benim favori komutumdur. Basit kriterler yaratarak istediğiniz aramayı çok kolay yapabilirsiniz.

Aşağıda örnekler mevcuttur

Read More …

Windows XP ve Office 2003 artık emekli oluyor

Microsoft, 8 Nisan 2014’ten sonra artık bu yazılımlara destek veremeyeceğini iletti.

Detayları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/windows/business/retiring-xp.aspx

Exchange Server 2013 Mimarisi

image

 

Exchange Server 2013 ile birlikte diğer versiyonlara göre birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Microsoft, bizlere bu versiyonu “Building Blocks” olarak tanıttı. Geçmiş versiyonlara göre 5 olan role sayısını Mailbox ve CAS Rolleri olmak üzere 2’ye indirdi.
Bu iki role aynı sunucularda olabileceği gibi farklı sunucularda da olabilir. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki CAS sunucusu önceki versiyonlarda oynadığı aktif rolden ziyade bu versiyonda herhangi bir data rendering yapmamaktadır. Daha çok authenticate, redirect ve proxying gibi görevleri bulunmaktadır. Üzerinde herhagi bir queue bulundurmaz. CAS sunucu protokolleri(HTTP,POP ve Imap)
Mailbox sunucuse ise Exchange Server 2010’daki görevlerinin yanında Unified Messaging, Hub Transport ve CAS rollerini de üzerine almış durumdadır.
Bu sebeple aşağıdaki gibi bir durumda meydana gelmektedir.

* Versiyon Upgrade esnekliği, Aynı anda farklı rollerde farklı sunucuları update/upgrade yapılabilir hale geldi.
* Geo-flexibility, Tüm rollerin aynı site üzerinde olmasına artık gerek yoktur. HTTP protokolü düşük bant genişliğinde ve düşük bir gecikme sağladığı için mükemel bir protokoldür.
* Oturuma bağımlı olmama, Exchange Server 2010’da CAS sunucularında bir session affinity bulunmaktaydı fakat Exchange Server 2013’te CAS sunucularında herhangi bir data rendering yapılmadığı için session affinity’de gerek yok.

Exchange Server 2010 _ Performans Sayaçları

Exchange Server 2010 sunucularda temel olarak aşağıdaki performans sayaçlarını izlememiz genel olarak sunucularımızın ne durumda olduğunu gösterebilir.

HUB/Transport Sunucularda;

 

\MSExchange Database ==> Instances;

\MSExchangeTransport Queues(*)

(*)\Log Generation Checkpoint Depth
(*)\Version buckets allocated
(*)\Log Record Stalls/sec

\Aggregate Delivery Queue Length (All Queues)
\Active Mailbox Delivery Queue Length
\Active Remote Delivery Queue Length
\Largest Delivery Queue Length
\Poison Queue Length
\Retry Mailbox Delivery Queue Length
\Unreachable Queue Length

 


Read More …

Powershell’den Dosya Yaratmak

Aşağıdaki komut yardımıyla powershell üzerinden size belirterek dosya yaratılabilmektedir.

PS C:\> md c:\test 
        
        
           Directory: C:\ 
        
        
       Mode                LastWriteTime     Length Name 
       —-                ————-     —— —- 
       d—-         1/12/2014   5:01 PM            test 
        
        
       PS C:\> fsutil file createnew C:\test\yeni.txt 1000 
       File C:\test\yeni.txt is created 
       PS C:\> cd c:\test 
       PS C:\test> dir 
        
        
           Directory: C:\test 
        
        
       Mode                LastWriteTime     Length Name 
       —-                ————-     —— —- 
       -a—         1/12/2014   5:01 PM       1000 yeni.txt