Monthly Archives: June 2013

You are browsing the site archives by month.

Active Directory’de tüm OU objelerinin kaza ile silinmesini önleme

* İlk olarak aşağıdaki komut ile kontrollerimizi yapabiliriz.

 

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | ft

* Kontrol sonrası aşağıdaki komut ile önleyebiliriz.

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $true

* İlk komutu çalıştırarak kontrol edebiliriz.